مطالب برگزیده

1398/5/27 يكشنبه

سبک زندگی غربی؛ هبوط اخلاقیات یا شبیخون فرهنگی(فرید افسری)

چند روز پیش در خبرها دیدم که در یکی از شهرهای شمالی کشور خانم و آقایی با فریب هیئت امنای یک مسجد، و به بهانه دروغی دفن فرزند درگذشته خود؛ اقدام به خرید محل دفنی در زمین های مسجد می نمایند و با برگزاری مراسمی خاص سگشان را دفن می نمایند که با هوشیاری و آگاهی اهالی روستا، بعد از گذشت یک روز نسبت به خارج کردن سگ و انتقال جسد حیوان به جای دیگر و دستگیری خاطیان ماجرا پایان می یابد.

 

با خواندن این خبر؛ ناخودآگاه میزان نفوذ و تهاجم فرهنگی غرب در ذهنم خطور کرد و مرا بر آن داشت تا چند سطری دراین باره بنویسم.
فرهنگ نگهداری از سگ در محیط خانگی و همراه کردن این حیوان با خود بدون شک بخشی از سبک زندگی غربی است که وارد زندگی بخشی از ایرانی ها شده است. اساساً «سبک زندگی» مجموعه ای تقریباً هماهنگ از همه رفتارها و فعالیت های یک فرد معین در جریان زندگی روزمره است که مستلزم مجموعه ای از عادتها و جهت گیری ها و بنابراین برخوردار از نوعی وحدت است. (گیدنز. 1388:121). امروزه این اصطلاح، کاربرد عامیانه فراوان و گسترده ای یافته است و اغلب برای توصیف نوع خانه و اسباب و اثاثیه به کار می رود. اما مفهوم سبک زندگی کلیت بیشتری دارد و دامنه وسیعی از امور عینی و ذهنی را شامل می‌شود. به طور کلی، این مفهوم الگوهای روابط اجتماعی، سرگرمی، مصرف، مد و پوشش را در بر می گیرد و حتی نگرش ها، ارزش ها و جهان بینی فرد و گروهی که عضو آن است را نیز باز می نمایاند. (آوانس و جکسون، بوکوک، 1992)
در حقیقت «سبک زندگی هر فرد و جامعه‌ای اثرپذیر از نوع باورها (جهان‌بینی) و ارزش‌های (ایدئولوژی) حاکم بر آن فرد و جامعه است؛ طبیعی است که جهان‌بینی مادی و ارزش‌های لذت‌گرایانه و سودمحورانه، به طبع سبک زندگی خاصی را پدید می‌آورند؛ همان‌طور که جهان‌بینی الهی و ارزش‌های کمال‌گرایانه و سعادت‌محورانه، سبک خاصی از زندگی را شکل می‌دهند؛ در ایـران نیـز گسـترش شهرنشـینی، صنعتـی‌شـدن، افزایــش میــزان ســواد، گســترش کمــی و کیفــی وســایل ارتبــاط جمعـی و افزایش میزان استفاده از شبکه های اجتماعی؛ سـبب تغییـر در ارزش‌هـا و نگـرش‌هـای ایرانیان شـده اسـت و از ایـن رو ارزش‌هـای فرهنگـی برخی از ایرانیـان در حـال بازتولیـد و یا بهتر بگوییم هماهنگی و همزاد پنداری با سبک زندگی غربی شده است.
در ایــن میــان، جوانــان بیشــتر در معــرض تأثیرپذیــری از جریانـات و فرایندهـای تغییـر هسـتند و بـا توجـه بـه مقتضیــات ویــژه‌ ایــن دوره، آمادگــی بیشــتری بــرای همـراه‌شـدن و پذیرفتـن هنجارهـا و ارزش‌هـا و نگـرش‌هـای جدیـد و متفـاوت از نسـل‌هـای پیشـین را دارنـد. و شاید به دلیل برخورداری از روحیات خاص یا نشات گرفته از نوعی تربیت‌ها و محیط‌های خانوادگی خاص پذیرش فرهنگی بیشتری نسبت به سبک زندگی غربی داشته باشند. اما اینکه این نفوذ فرهنگی تا چه حد در ذهن برخی جوانان و خانواده‌های ایرانی اثر گذاشته و میزان نفوذ فرهنگی و یا فرهنگ پذیری و ارزش پذیری آنها تا چه حد عمق و نفوذ پیدا کرده است که این چنین حرکاتی را از آنان شاهد هستیم بدون شک با بحث تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی که مقام معظم رهبری هم از دهه هفتاد بدان اشاره کردند روبرو هستیم. اینجاست که بحث تقلید از سبک زندگی غربی به مرحله خطرناک‌تری رسیده و آن تأثیر شبیخون فرهنگی بر پیکره جامعه و افراد آن است. در همین جا چه نیکوست به فرمایش مقام معظم رهبری اشاره کنیم که در تاریخ 23/7/1391 فرمودند: «فرهنگ غربی، فرهنگ مهاجم است. هر جـا وارد شود، هویت زدایی می‌کند، هویت ملت‌ها را از بین می‌برد. فرهنگ غربی، ذهن‌ها را، فکرها را مادی می‌کند، مادی پرورش می‌دهد. هدف زندگی می‌شود پول و ثروت، آرمان‌های بلند. آرمان‌های معنوی و تعالی روحی از ذهن‌ها زدوده می‌شود. خصوصیت فرهنگ غربی این است... بـاطن فـرهنگ غربی عبارت است از همان سبک زندگی مادی شهوت‌آلودِ گناه‌آلودِ هویت زدا و ضد معنویت و دشمن معنویت. شرط رسیدن به تمدن اسلامی نوین در درجة اول این است که از تقلید غربی پرهیز شود. مـا مـتأسفانه در طول سال‌های متمادی یک چیزهایی را عادت کرده‌ایم تقلید کنیم.» این رفتار خانواده ایرانی ناشی از همان فرهنگ مهاجم غربی است که مقام معظم رهبری به زیبایی و با دوراندیشی خاص خود بدان اشاره کردند که این فرهنگ مهاجم فقط برای تغییر باورها و ارزش‌های جوامع هدف به کار برده می‌شود والا در داخل جوامع خود با اینکه شاهد افول ارزش‌ها و بنیان‌های خانوادگی هستیم اما برای جامعه خود تا به این اندازه ارزش‌ها و اصول خود را زیر پا نمی‌گذارند ولی با توسل به شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های ماهواره‌ای که دائماً در حال سم پراکنی و تاختن به ارزش‌ها و اصول دینی و فرهنگی دیگر جوامع هستند چنان جامعه هدف خود را مسخ و بی‌هویت می‌نمایند که این هم ناشی از بی‌بصیرتی و عدم آگاهی است و ما بعضاً شاهد چنین حرکات و رفتارهایی هستیم. سبک زندگی ایرانی –اسلامی چنان مهم و دغدغه مند است که مقام معظم رهبری در بیانیه مهم و راهبردی «گام دوم انقلاب» بدان اشاره داشتند و فرمودند: «سخن لازم در این باره بسیار است. آن را به فرصتی دیگر وا می‌گذارم و به همین جمله اکتفا می‌کنم که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران، زیان‌های بی‌جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملّت ما زده است؛ مقابله با آن، جهادی همه‌جانبه و هوشمندانه می‌طلبد که باز چشم امید در آن به شما جوان‌ها است.» لذا از آنجا که دشمنان با ترویج و نفوذ سبک زندگی غربی که کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین شیوه مقابله با هویت فرهنگی یک کشور و تهدیدی برای امنیت ملی کشور است به دنبال سیطره فرهنگی و سیاسی خود هستند؛ بالا بردن بصیرت و آگاهی و هوشمندی با بارش‌های مسموم  مطالب فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های ماهواره‌ای وظیفه تک‌تک افراد جامعه است تا را نفوذ فرهنگی دشمن و بسط سبک زندگی غربی در جامعه بسته شود.

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر